Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT. Jako osoba fizyczna kupił materiały budowlane potrzebne do remontu domu. Sprzedający wystawił fakturę VAT i wskazał jako nabywcę podatnika, ale jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, gdyż kiedyś kupował on materiały budowlane na firmę. Czy przedsiębiorca jako osoba fizyczna może wystawić notę korygującą?
Ustawodawca w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że nota korygująca nie może dotyczyć pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy, określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:
● miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
● cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
● kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
● wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
● stawka podatku;
● suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
● kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
● kwota należności ogółem.
Wskazany artykuł odnoszący się do wystawiania not korygujących w przypadku pomyłek w fakturach, które dotyczą danych identyfikujących stronę transakcji, w swej istocie normuje wystawianie faktur nazywanych notą korygującą.
Natomiast fakturę wystawiają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Dlatego też należy uznać, że notę korygującą będącą w swej istocie również fakturą mogą wystawić jedynie ci nabywcy towarów lub usług, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Jednak w opisanej sytuacji podatnik jest uprawniony do wystawienia noty korygującej do faktury, o której mowa w pytaniu. Mimo że nabył materiały budowlane jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to równocześnie ma status podatnika podatku od towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP3/443-264/14/MD z 19 sierpnia 2014 r., w której czytamy: „(...) potwierdzić należy pogląd wnioskodawcy, że jest uprawniony do wystawienia not korygujących do faktur, o których mowa we wniosku. Wprawdzie wnioskodawca nabył materiały budowlane jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to jednak równocześnie ma status podatnika podatku od towarów i usług. Spełniony jest zatem warunek (wynikający z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT), że notę korygującą – jako odmianę zwykłej faktury – powinien wystawić podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto korygowana treść nie będzie dotyczyć pozycji, co do których zastosowanie noty korygującej jest wyłączone (por art. 106k ust. 1 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 8–15 ustawy o VAT). W swoim stanowisku wnioskodawca zaproponował poprawny sposób przeprowadzenia tej korekty. (...)”.
Na gruncie rozpatrywanej sytuacji można zastosować również inne rozwiązanie, a mianowicie zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej. Artykuł 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT przewiduje bowiem, że jeżeli po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik (w tym przypadku sprzedawca) wystawia fakturę korygującą.
Podstawa prawna
Art. 106k, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).