Do kontroli celno-skarbowej nie będą miały zastosowania przepisy zakazujące prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie oraz limitujące czas trwania kontroli danego organu w ciągu roku.
Kto będzie kontynuował postępowania kontrolne
PROBLEM Wobec naszej firmy jest prowadzone obecnie przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej postępowanie kontrolne. Kto przejmie je po 1 marca?
ODPOWIEDŹ Postępowania kontrolne oraz trwające w ich toku kontrole podatkowe, które obecnie prowadzą jeszcze dyrektorzy urzędu kontroli skarbowej, od 1 marca będą prowadzone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mającego siedzibę w tym samym województwie, w którym miał siedzibę dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Co ważne, będą one prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
W sytuacji, gdy postępowanie kontrolne zostało zakończone i podatnik odwołał się od decyzji wydanej przez dyrektora UKS przed 1 marca 2017 r., organem właściwym do rozpatrzenia takiego odwołania będzie dyrektor izby administracji skarbowej.
Kto przejmie postępowanie po naczelniku urzędu celnego
PROBLEM W naszej firmie prowadzone jest przez naczelnika urzędu celnego postępowanie podatkowe. Jak będzie się ono toczyło po 1 marca?
ODPOWIEDŹ Postępowania podatkowe, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a prowadzone przez naczelnika urzędu celnego, zostaną przejęte przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika i kontynuowane będą na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1880 ze zm.) i ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201).
Inaczej będzie natomiast w przypadku postępowania celnego prowadzonego przez naczelnika urzędu celnego. Wówczas postępowania pierwszoinstancyjne zostaną przejęte przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Z kolei postępowania celne prowadzone przez dyrektora izby celnej kontynuować będzie dyrektor izby administracji celnej na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów, tj. prawa celnego i ordynacji podatkowej.
Jak długo potrwa kontrola
PROBLEM Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa? Czy czas jej trwania będzie uzależniony od wielkości kontrolowanego?
ODPOWIEDŹ Kontrola celno-skarbowa powinna się zakończyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia, tj. od dnia, w którym kontrolowanemu doręczono upoważnienie do jej przeprowadzenia. Termin ten jest instrukcyjny, tzn. może zostać przedłużony – pod warunkiem, że kontrolowany zostanie o tym powiadomiony. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się terminów wyznaczonych kontrolowanemu na dokonanie określonych czynności, np. na przedstawienie dowodów.
Do kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) dotyczące kontroli przedsiębiorcy, a więc m.in. przepisy zakazujące prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie oraz limitujące czas trwania kontroli danego organu w ciągu roku. Czas trwania kontroli celno-skarbowej będzie więc uzależniony wyłącznie od decyzji kontrolujących.
Jakie będą skutki wykrycia nieprawidłowości
PROBLEM Jeżeli w mojej firmie w wyniku kontroli celno-skarbowej zostaną ujawnione nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, to jakie będą konsekwencje?
ODPOWIEDŹ Po otrzymaniu wyniku kontroli, w którym zostaną ujawnione nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, podatnik będzie mógł skorygować deklarację lub też – jeżeli nie będzie się zgadzał ze stanowiskiem kontrolujących – odstąpić od korekty.
Jeżeli podatnik złoży korektę i zostanie ona uwzględniona przez organ, podatnik zostanie o tym poinformowany na piśmie. Jeśli natomiast korekta nie zostanie złożona lub uwzględniona, kontrola celno-skarbowa zostanie przekształcona w postępowanie podatkowe. Przekształcenie to nastąpi z dniem doręczenia podatnikowi stosownego postanowienia. Powinno ono zostać doręczone podatnikowi w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kontroli, tj. od doręczenia wyniku kontroli. Postępowanie to zakończy się decyzją, którą podatnik będzie mógł zaskarżyć do tego samego organu, który ją wydał, tj. do naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Czy będzie czas na przygotowanie się do kontroli
PROBLEM W jaki sposób wszczynana będzie kontrola celno-skarbowa dotycząca weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych? Czy będę o tym zawiadamiany? Z jakim wyprzedzeniem?
ODPOWIEDŹ Podatnicy nie będą zawiadamiani o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Jej wszczęcie będzie następowało z chwilą doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Jeżeli jednak kontrolujący będzie podejrzewał, że kontrolowany nie przestrzega przepisów oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, będzie ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.
Kto wyda interpretacje
PROBLEM W lutym złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Do tej pory jej nie otrzymałem. Czy po 1 marca muszę jeszcze raz złożyć wniosek i do kogo?
ODPOWIEDŹ Podatnicy, którzy złożyli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego i wciąż czekają na jej otrzymanie, nie muszą ponownie składać wniosku po 1 marca. Postępowania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych, które zostały wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS, przejmie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Także dyrektor KIS będzie od 1 marca organem właściwym w sprawach zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia takiej interpretacji, jak też jej uchylenia.
Natomiast podkreślić trzeba, że od 1 marca 2017 r. do wydawania interpretacji indywidualnych uprawniony będzie jedynie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i do niego właśnie trzeba będzie kierować wnioski. Od tej daty obowiązywać będzie także nowy formularz wniosku o interpretację.
Czy będzie czas na przygotowanie się do przesłuchania lub oględzin
PROBLEM Dotychczas mieliśmy trochę czasu (3 dni) na przygotowanie się do niektórych czynności kontrolnych. Czy po zmianach czasu będzie więcej?
ODPOWIEDŹ Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej kontrolujący będą chcieli przeprowadzić przesłuchanie lub dowód z opinii biegłego, to będą musieli zawiadomić o tym kontrolowanego przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności. W tym zakresie nic się nie zmieni w porównaniu z zasadami rządzącymi kontrolą podatkową prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego. Sytuacja podatników pogorszy się jednak w odniesieniu do postępowania kontrolnego, w którym o ww. dowodach należało zawiadomić podatnika na co najmniej 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
Czy możliwa będzie kontrola krzyżowa
PROBLEM Dotychczas w toku kontroli możliwa jest kontrola krzyżowa u moich kontrahentów. Czy po wejściu w życie nowych przepisów kontrola krzyżowa będzie też możliwa w ramach kontroli celno-skarbowej? Jeżeli tak, to u jakich podmiotów?
ODPOWIEDŹ Prowadzenie kontroli krzyżowej w toku kontroli celno-skarbowej będzie oczywiście możliwe. Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wystąpić do kontrahentów kontrolowanego o udostępnienie dokumentów związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową u kontrolowanego, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności, a także o udzielenie wyjaśnień związanych z dostawą towaru lub usługi, w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową. Ponadto w ramach kontroli krzyżowej naczelnik będzie mógł zażądać przekazania przez kontrahenta za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a par. 2 ordynacji podatkowej, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.
Za kontrahentów kontrolowanego uważa się także wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi, a więc wszystkie podmioty uczestniczące w danym łańcuchu transakcji.

O czym warto pamiętać

Do kontroli celno-skarbowej nie będą miały zastosowania przepisy zakazujące prowadzenia więcej niż jednej kontroli jednocześnie oraz limitujące czas trwania kontroli danego organu w ciągu roku
Możliwe będzie prowadzenie krzyżowych kontroli celno-skarbowych. Naczelnik będzie mógł żądać przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych
Od 1 marca 2017 r. do wydawania na wniosek podatnika interpretacji indywidualnych prawa podatkowego uprawniony będzie jedynie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Podatnicy nie będą zawiadamiani o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Jej wszczęcie będzie następowało z chwilą doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia