Nowelizacja prawa zmodyfikowała status prawno-podatkowy komornika. Od 1 stycznia 2019 roku bliżej im do roli funkcjonariuszy publicznych, niż przedsiębiorców działających na własną rękę. Czy zatem komornik sądowy lub jego zastępca nadal są podatnikami VAT?

Zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Art. 33 tej samej ustawy stanowi, że odtąd komornik nie jest już przedsiębiorcą i nie może prowadzić działalności gospodarczej.

„Definitywny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej obliguje komornika jako organ władzy publicznej do wyrejestrowania się z rejestru podatników VAT. Czy zatem komornik/zastępca komornika sądowego powołany z mocy prawa jest zgodnie z art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem podatku VAT ?” – pyta wnioskodawca w interpretacji ws. statusu komornika sądowego.

Zapisy w ustawie o VAT, na które powołuje się wnioskodawca dotyczą statusu podatnika VAT. Jest nim, zgodnie z art.15 ust.1 osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, i osoba fizyczna. W każdym przypadku warunkiem jest samodzielnie wykonywanie działalności gospodarczej.

W tym samym artykule czytamy, iż za podatnika VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca będący komornikiem sądowym stwierdzi, że będzie wyłączony z bycia podatnikiem VAT, gdyż tym razem ustawowo i definitywnie nabywa status organu władzy publicznej, który do dnia 1 stycznia 2019 r. mógł być uważany za dyskusyjny. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej potwierdził jego stanowisko.

W interpretacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy komornicy wykonują działalność gospodarczą. Mając na uwadze szeroki zakres pojęcia działalności gospodarczej oraz to, że komornikowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, proporcjonalne do wysokości uzyskanych opłat egzekucyjnych, kluczowe z punktu widzenia określenia statusu komorników jest ustalenie, czy komornicy sądowi wykonują ustawowo nadane im obowiązki w sposób samodzielny – czytamy w interpretacji.

Jak zaznacza organ, stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą (w tym przypadku: między komornikiem a Skarbem Państwa) wyklucza opodatkowanie ich działalności podatkiem VAT. Dodano, że zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku skutkują m.in. tym, że relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą, a w takim przypadku trudno uznać komornika sądowego za podmiot samodzielnie – warunek niezbędny do tego by nadać jakiemukolwiek podmiotowi statut podatnika podatku od towarów i usług – prowadzący działalność gospodarczą.

Interpretacja indywidualna z dnia 19 marca 2019 roku (Sygn: 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK)