Od 1 listopada 2019 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751; dalej: ustawa o VAT). Od tego dnia podatnicy dokonujący zapłaty za niektóre towary i usługi będą musieli stosować podzieloną płatność.
Taka formuła funkcjonowała już wcześniej, jednak w każdym przypadku – przynajmniej formalnie – decyzja o jej stosowaniu należała do płacącego. W wyniku nowelizacji sytuacja się zmieniła i nabywając wybrane towary i usługi, które zostały potwierdzone fakturą opiewającą na łączną kwotę wyższą niż 15 tys. zł, podatnik będzie musiał zapłacić część ceny na rachunek VAT. Split payment to najbardziej medialna nowość, ale niejedyna. Wraz z początkiem listopada wejdą w życie również inne zmiany w VAT, chociażby dotyczące całkiem nowej instytucji, jaką jest wiążąca instytucja stawkowa (WIS),wprowadzająca nowe zasady weryfikacji świadczeń na potrzeby stosowania stawek VAT.
Ważne jest przy tym, że znaczna część przepisów, które zaczną obowiązywać w listopadzie 2019 r., faktycznie będzie stosowana dopiero od kwietnia 2020 r., chociaż w pewnym zakresie należy posługiwać się nimi, w wersji przejściowej, już od listopada.
Od redakcji
W związku z obszernością i wagą zmian wprowadzonych od 1 listopada br. w ustawie o VAT przygotowaliśmy dla czytelników praktyczną ściągawkę, która ułatwi im zapoznanie się z najważniejszymi nowościami. W tym przypadku uczyniliśmy to – w stosowanej dotychczas jedynie na początku roku – formie tabelarycznej, ponieważ umożliwia ona przejrzyste zaprezentowanie wszystkich istotnych różnic stanu prawnego. Dzięki temu czytelnik może bez trudu porównać brzmienie przepisu przed zmianą i po niej, a także zapoznać się z zamieszczonym obok komentarzem eksperta.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg o MDR)
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg o rejestracji)
 • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg z przepisami dotyczącymi cen transferowych)
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
 • z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl
Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy nowe i zmienione przepisy oraz informacje o uchylonych. Ponadto kursywą wyróżniliśmy przepisy, które wejdą w życie bądź co do zasady będą stosowane od 1 kwietnia 2020 r., natomiast przy w ważnych zmianach umieściliśmy dodatkową informację.