Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Dotyczy to również świadczeń związanych z działalnością socjalną zakładu pracy, przy czym w tym wypadku ustawodawca przewidział zwolnienie limitowane. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Warunkiem dodatkowym jest, aby przyznane świadczenia pozostawały w związku z działalnością socjalną pracodawcy, o której mowa w ustawie o ZFŚS.

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi m.in. w żłobkach i przedszkolach, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczenia środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności określa pracodawca. Świadczeniami rzeczowymi zwolnionymi z opodatkowania są m.in. paczki okolicznościowe dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne. Ze zwolnienia w ramach limitu 380 zł rocznie korzysta również dofinansowanie przeznaczone przez pracodawcę z funduszy socjalnych m.in. do zbiorowych wycieczek i wczasów dla pracowników oraz zbiorowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (np. pikników rodzinnych). Ze zwolnienia z PIT nie korzystają świadczenia finansowane z innych środków pracodawcy.