Złóż odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego

Obowiązki osób fizycznych, którzy są właścicielami gruntów, budynków lub ich części, wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku od nieruchomości ustala jednak organ podatkowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organ podatkowy musi więc wydać decyzję ustalającą wysokość podatku. Jeśli podatnik nie zgadza się z wysokością podatku lub jakimś elementem decyzji (np. zastosowaną stawką podatku), może złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie takie należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zaskarżyć decyzję wójta dotyczącą podatku od nieruchomości
W pełnej wersji artykułu:
- Do jakich instancji odwoływać się od decyzji wójta
- Czy można składać skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego
- Czy warto osobiście stawiać się na rozprawie