Podatnik w tym roku – podobnie jak w ubiegłym – będzie otrzymywał stypendium z fundacji, która wspiera zdolnych uczniów i studentów.

– Czy dla celów zwolnienia z podatku będę musiał złożyć oświadczenie o nieuzyskiwaniu innych dochodów – pyta pan Adam, student z Wrocławia.

Od początku tego roku zmieniły się zasady zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych stypendiów wypłacanych przez samorządy oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, np. fundacje czy stowarzyszenia. Zastąpiono miesięczny limit zwolnienia w wysokości 380 zł limitem rocznym, który wynosi 3800 zł. Przede wszystkim jednak zniesiony został warunek nieuzyskiwania przez ucznia czy studenta innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Od 1 stycznia 2011 r. uchylony został art. 21 ust. 10 ustawy o PIT. Stanowił on, że zwolnienie przysługuje, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą stypendium złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi m.in. renty rodzinnej). Oświadczenie to podatnik składał na specjalnym formularzu oznaczonym symbolem PIT-2C. Dodatkowo uczeń czy student był zobowiązany do zawiadomienia płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. Musiał to zrobić przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Usunięcie z ustawy tego przepisu spowodowało, że kryterium dochodowości nie decyduje już o zastosowaniu zwolnienia. W praktyce oznacza to, że umożliwiono korzystanie z podatkowej preferencji w przy- padku uzyskiwania przez ucznia czy studenta innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Podatnik nie musi już zatem w tym roku składać fundacji oświadczenia na druku PIT-2C.

Warto zwrócić uwagę, że w niezmienionym brzmieniu pozostał natomiast art. 35 ust. 10 ustawy o PIT. W konsekwencji płatnik – np. fundacja lub samorząd – po zakończeniu roku jest w dalszym ciągu zobowiązany do końca lutego następnego roku sporządzić dla stypendysty informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru, a następnie przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Jeżeli okaże się, że w sumie otrzymane stypendia w danym roku podatkowym przekroczyły kwotę zwolnioną z podatku, konieczna będzie zapłata podatku od nadwyżki.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).