Grupa polskich naukowców planuje wyjechać do Szwecji. W związku z tym wyjazdem polscy naukowcy mają otrzymać środki pieniężne od macierzystej uczelni.

Czy środki przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych są opodatkowane – pyta pan Antoni z Gdańska.

Podstawową kwestią na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), w szczególności w zakresie opodatkowania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych jest ustalenie charakteru takiego świadczenia.

Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG, przypomina, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W cytowanym przepisie ustawodawca użył określenia „stypendia naukowe” w sensie stypendium związanego z działalnością twórczą i badawczą w dziedzinie nauki, co oznacza, że o naukowym charakterze stypendium winien decydować cel i rodzaj działalności stypendysty.

– Wobec tego mając na uwadze fakt, że udział naukowca w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym jest związany z jego działalnością naukowo-badawczą, należy stwierdzić, że przyznane środki finansowe mogą mieć charakter stypendium naukowego – tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Zatem – jak podkreśla ekspert KPMG – zwolnieniem z opodatkowania objęte są tylko i wyłącznie te świadczenia (środki finansowe), które posiadają charakter „stypendium” i spełniają pozostałe kryteria określone w cytowanym przepisie.

Ważne!

Osobom, którym wszczęto przewód doktorski lub które przygotowują się do wszczęcia przewodu habilitacyjnego, mogą być przyznawane stypendia