Jeden z klientów, któremu dostarczyłem towary na początku zeszłego roku, do tej pory nie wywiązał się z płatności, a na podstawie zawartej umowy powinien zrobić to już dawno. Czy jest jakiś sposób na odzyskanie zapłaconego VAT od tej transakcji - pyta pan Emil, który zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych.

Tak. Dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o VAT podatnicy mogą zmniejszyć VAT należny w przypadku braku zapłaty ze strony kontrahenta.

Wprowadzone przepisy do ustawy o VAT pozwalają w prostszy sposób skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Przede wszystkim zmieniło się pojęcie nieściągalności wierzytelności. Obecnie nieściągalną wierzytelność uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jeśli zatem termin spłaty należności od kontrahenta upłynął pół roku temu, przedsiębiorca może starać się już o odzyskanie zapłaconego VAT.

Podstawą do skorzystania z ulgi jest zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. Jeżeli dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie, to warunkiem dokonania korekty przez przedsiębiorcę jest uzyskanie przez wierzyciela takiego potwierdzenia. Korekta VAT należnego u sprzedawcy (dostawcy) powoduje konieczność korekty odliczenia VAT u dłużnika (nabywcy). Szczegółowe warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na złe długi określa art. 89a ust. 2 ustawy o VAT.

Przepisy dotyczące rozliczenia tzw. ulgi na złe długi na nowych zasadach obowiązują od 1 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).