Podatnik otrzymał od dyrektora UKS w Gdańsku decyzję. Odwołał się od niej do dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Ta utrzymała w mocy decyzję UKS. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. WSA ją oddalił. NSA stwierdził, że sąd I instancji popełnił błąd, ponieważ nie zbadał z urzędu ważności postępowania. Według NSA odwołanie powinna rozpatrzeć Izba Skarbowa w Gdańsku właściwa ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. WSA w Bydgoszczy, ponownie badając sprawę, uwzględnił te wytyczne NSA i stwierdził nieważność decyzji izby.

IS w Bydgoszczy jednak ponownie złożyła skargę kasacyjną do NSA. Ten wczoraj ostatecznie ją oddalił. Stwierdził, że wobec nieprecyzyjnego uregulowania właściwości organów odwoławczych zastosowanie mają ogólne zasady wynikające z Ordynacji podatkowej. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 23 stycznia 2013 r., I FSK 162/12.