Zakaz ten obowiązuje, nawet jeśli pierwotna banderola straciłaby ważność, a papierosy nie mogą być sprzedane na rynku. Po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego nie ma już możliwości ponownego nałożenia znaków akcyzy. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej, w której spółka otrzymała negatywną dla siebie odpowiedź ministra finansów. Według fiskusa, jeśli spółka oznaczyła wyroby odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, ma określony czas na ich sprzedaż. Oznacza to, że wyprowadzone wyroby poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy z tymi banderolami – zachowującymi ważność do końca dnia lutego następnego roku kalendarzowego – nie mogą być oznaczane innymi znakami akcyzy, tj. podatkowymi czy też legalizacyjnymi.

Po upływie tego terminu podatnik ma obowiązek nałożyć legalizacyjne znaki akcyzowe, gdyż ustawodawca nie dał możliwości powrotu do procedury zawieszenia poboru akcyzy tym wyrobom, które ją opuściły.

Do oznaczania wyrobów akcyzowych stosuje się podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych oraz legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia.

Spółka utrzymywała jednak, że przepisy ustawy akcyzowej nie stoją na przeszkodzie oznaczeniu papierosów nową akcyzą, a spółka powinna mieć również prawo do pomniejszenia wpłat dziennych na podatek akcyzowy, o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy.

Banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Sąd przyznał rację fiskusowi. Według sądu w takim przypadku spółka ma obowiązek oznaczenia wyrobów tytoniowych legalizacyjnymi znakami akcyzy (po utracie ważności pierwotnych banderol), jeżeli towary te będą przeznaczone do dalszej sprzedaży. NSA również nie podzielił racji spółki i oddalił skargę kasacyjną.

Sędzia Piotr Pietrasz podkreślił, że nie można tak interpretować przepisów, które nakładają na podatników określone obowiązki, w tym przypadku oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, aby możliwe było ponowne wykonanie tego obowiązku.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 16 maja 2012 r., sygn. akt I GSK 695/11.