Sąd zwrócił uwagę, że z zasady podatnik może obniżyć podatek należny pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wyjaśnił, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-588/10 dopuścił możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w VAT w szczególnych przypadkach. Chodzi o sytuację, gdy podatnik nie jest w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale podejmował wysiłki, aby dostarczyć korektę i z innych okoliczności wynika, że korekta dotarła do kontrahenta.

Sąd uzasadniał, że mimo braku potwierdzenia odbioru można domniemywać, że korekta dotarła do odbiorcy, gdy kontrahent uiścił należność z niej wynikającą.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 327/12.