W rozpatrywanej sprawie przedsiębiorca nie uregulował zaległości podatkowych z tytułu VAT oraz PIT. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej syna przedsiębiorcy jako członka rodziny, stale współdziałającego w prowadzeniu firmy.

Z akt sprawy wynikało, że w imieniu ojca i za jego zgodą, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, syn pełnił funkcję zastępcy w firmie. Z analizy rachunków bankowych i dokumentacji działalności wynikało, że środki pochodzące z przedsiębiorstwa w żadnym razie ani nie były przeznaczane na cele związane z działalnością ojca, ani też nie zaspokajały potrzeb osobistych małżonków, lecz służyły bieżącym potrzebom osobistym syna.

Syn próbował dowodzić, że w firmie ojca pracował jako przedstawiciel handlowy i nie uzyskiwał korzyści.

Sąd z tym się nie zgodził. Z dowodów wynika, że syn miał dostęp do konta firmowego, a wyprowadzenie przez niego ponad 4,5 mln zł z rachunku firmowego na cele prywatne wystarczająco potwierdza prawidłowość decyzji organów podatkowych.

Wyrok NSA z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1929/10