Skarżącym był płatnik, który pobrał nienależnie podatek i wpłacił go do urzędu skarbowego. Z akt sprawy wynikało, że złożył on wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia i zwrotu nadpłaty. Sprawa trafiła do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację organom podatkowym. Wskazał, że zgodnie z art. 75 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Sąd stwierdził, że płatnik lub inkasent może domagać się stwierdzenia i zwrotu nadpłaty jedynie w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 75 par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej jest to możliwe, gdy: w złożonej deklaracji wykazał lub wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku lub w złożonej deklaracji wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej lub nie mają obowiązku złożenia deklaracji, wpłacił podatek w wysokości większej od należnej.

Zdaniem sądu z powyższego przepisu wynika, że w takich sytuacjach płatnikowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Przysługuje ono natomiast podatnikowi. Jest on jedynym podmiotem, który może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty i odzyskać należność.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Łodzi z 16 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1188/11.