Pomimo, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, przedsiębiorca może popełnić błąd… dokonując wpłaty. Sytuacja komplikuje się, gdy minie już termin wymaganej wpłaty. Aby uniknąć dalszych problemów niezbędny będzie wniosek.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania, pozwalająca przedsiębiorcom na znaczną redukcję prowadzonej dokumentacji. Jej atrakcyjność to przede wszystkim możliwość zastosowania niższej stawki do przychodów. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi ewidencjonować ponoszonych kosztów ani ich rozliczać.

Prostota rozliczenia podatku dochodowego w formie ryczałtu

Podatek w tym przypadku ustala się bowiem jako procent uzyskanego przez podatnika przychodu, przy zastosowaniu odpowiedniej stawki ryczałtu, zawartej w artykule 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorca bez wezwania zobowiązany jest wpłacić ustaloną samodzielnie kwotę zobowiązania na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w zależności od przyjętego systemu rozliczeń:
• do 20 dnia następnego miesiąca – rozliczenie miesięczne
• do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony
– rozliczenie kwartalne.


Podatek za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego należy uiścić w terminie złożenia zeznania rocznego.

Błędne wypełnienie przelewu wpłaty wymaga wyjaśnienia

Może zdarzyć się jednak, że podatnik popełni błąd, który może wywołać różnego rodzaju negatywne konsekwencje. Jeden z nich to błąd związany z niewłaściwym wypełnieniem blankietu wpłaty.

Przykładowo drobna z pozoru pomyłka w określeniu miesiąca (kwartału), za który odprowadzany jest ryczałt, wymaga dokonania stosownej korekty, w przeciwnym razie może spowodować powstanie zaległości. Dzieje się tak w przypadku, gdy podatnik nieświadomie odprowadzi właściwą za dany miesiąc (np. lipiec) kwotę podatku, przyporządkowując ją w tytule przelewu do innego okresu rozliczeniowego (np. do maja). W efekcie, chociaż pieniądze trafią do fiskusa, może powstać zaległość podatkowa. Stanie się tak, gdy przedsiębiorca dopiero po upływie terminu płatności zauważy, że dokonał niewłaściwej wpłaty. Organ dokonuje bowiem zaliczenia wpłaty zgodnie ze wskazaniem podatnika.

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Jednocześnie z drugiej strony może powstać nadpłata (w podanym przykładzie za maj).

Za nadpłatę uważa się między innymi kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Niezbędne wyjaśnienia

Bardzo prawdopodobne, że to urząd sam pierwszy zauważy błąd i skontaktuje się z przedsiębiorcą
w celu wyjaśnienia sytuacji. W przeciwnym razie, w celu dokonania korekty związanej z błędnym przyporządkowaniem kwoty ryczałtu, niezbędnym jest złożenie wniosku o zaliczenie (przeksięgowanie) błędnie dokonanej wpłaty w poczet płatności za miesiąc, za który faktycznie miała być dokonana. Warto wyjaśnić zaistniałą sytuację, wskazując na pomyłkę w tytule przelewu, który został wysłany w terminie.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care