Jakub Rychlik, doradca podatkowy, wyjaśnia nam, że egzekucja należności cywilnoprawnych przez komorników może być prowadzona z wierzytelności przysługujących dłużnikom od Skarbu Państwa, m.in. nadpłat podatku. Dochodzi do niej przez zajęcie wierzytelności.

– W tym celu komornik zawiadomi organ podatkowy, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia, ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem – tłumaczy Jakub Rychlik.

Nadpłata powinna zostać zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. W celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika warto złożyć wniosek o przyśpieszenie zwrotu nadpłaty

Ponadto wzywa go, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie organ podatkowy, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie, czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny, a także czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

– Nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych powstają z chwilą złożenia zeznania. Natomiast komornicy mogą zajmować jedynie wierzytelności istniejące i skonkretyzowane – dodaje Jakub Rychlik.

Jeśli więc podatnikowi będzie przysługiwała nadpłata, a komornik będzie dokonywał zajęcia przed złożeniem zeznania podatkowego, to zajęcie takie nie będzie skuteczne. Oznacza to – jak tłumaczy nasz rozmówca – że skuteczne zajęcie nadpłaty PIT może zaistnieć, gdy podatnik złożył zeznanie, a urząd skarbowy nie dokonał jej zwrotu.