Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji są objęte podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Podatnik od wykonanej usługi opracowania opakowania podatek rozliczył ryczałtem, tak jak od pozostałych czynności, które wykonywał w prowadzonej działalności gospodarczej.

Organy podatkowe zakwestionowały jednak to rozliczenie.

Uznały one, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku (obecnie przepisy są takie same), opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wyszczególnionych w załączniku nr 2 do tej ustawy.

Organy wyjaśniały, że w poz. 23 tego załącznika wymieniono usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji, które zaliczają się do grupowania PKWiU 74.84.13-00.00.

W konsekwencji podatnik nie mógł usługi opracowania projektu opakowania opodatkować ryczałtem.

Sąd po rozpoznaniu sprawy przyznał organom podatkowym rację.

W ocenie WSA wykonanie usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji powoduje wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sąd stwierdził więc, że skarżący utracił prawo do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn.zm.) i od tego dnia był zobowiązany do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W podanym załączniku zawierającym wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, pod poz. 23 wymienione zostały usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji, PKWiU 74.84.13-00.00. 

Zdaniem sądu organ podatkowy, który uzyskał interpretację klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego, prawidłowo zaliczył usługę wykonywaną przez skarżącego do powyższej grupy. W efekcie podatnik powinien rozliczyć podatek według zasad ogólnych.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 7 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 707/11.