Wskazał, że zamierza razem z pozostałymi wspólnikami wymienić wszystkie udziały na udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce albo na udziały spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. W rezultacie spółka nabywająca (polska albo cypryjska) uzyska 100 proc. udziałów w spółce, dających bezwzględną większość praw głosu.

Sąd wskazał, że inne skutki podatkowe będą, gdy udziały wymieniłby jeden ze wspólników (spółka uzyskałaby 20 proc. praw głosu), a inne, gdy udziały wymienią wszyscy wspólnicy w jednej transakcji. W tym pierwszym przypadku wspólnik osiągnie przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów spółki polskiej albo spółki cypryjskiej, który podlega opodatkowaniu PIT. Skarżącemu chodziło jednak o tę drugą sytuację. Jak wskazał WSA, w takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), które obowiązują od 1 stycznia 2011 r. Przepisy te gwarantują neutralność podatkową transakcji, w której przedmiotem wzajemnych świadczeń stron jest przenoszenie własności udziałów (akcji), pod warunkiem że transakcja ta spełnia określone warunki. Chodzi głównie o uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu przez spółkę.

Sąd wyjaśnił, że powyższy przepis przewiduje preferencję od strony spółki, jednak jego skutki dotykają bezpośrednio wspólników. Art. 24 ust. 8a i 8b ma ułatwiać m.in. spółce nabywającej udziały od udziałowców innej spółki koncentrację praw głosu w tej innej spółce.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł więc, że jeżeli spółka nabywająca uzyskuje w związku z dokonaniem transakcji przywilej podatkowy (niezaliczanie do przychodu wymienionych wartości), to z takiego samego przywileju korzysta druga strona transakcji, czyli udziałowiec tej innej spółki. Wyrok jest nieprawomocny.