Jak wyjaśniał sędzia Jacek Brolik, z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) nie wynika, że należy cofać się o dwa lata. Organy podatkowe twierdziły, że w przypadku gdy podatnik chciał opodatkować działalność na zasadach ryczałtu w 2006 r., to należy brać pod uwagę, jakie przychody osiągnął w roku 2004.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji należy brać pod uwagę przychody podatnika osiągnięte w roku 2005. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro (w rozpoznawanej sprawie, która dotyczyła roku 2006, limit wynosił 250 tys. euro).

150 tys. euro wynosi limit przychodu, którego przedsiębiorca nie może przekroczyć w roku poprzedzającym rok podatkowy, aby móc opodatkować działalność ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przypomnijmy, że kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Z kolei podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu na dany rok podatkowy do 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik ma więc czas, aby obliczyć, czy nie przekroczył limitu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 15 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 909/10