Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z działalności gospodarczej, w tym również przychody osiągane w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w KNDP, podkreśla, że przychodami z działalności gospodarczej podatnika są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników, których sprzedaż opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

– Do przychodów tych nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek – wymienia Dorota Dąbrowska.

Nasza rozmówczyni dodaje, że pieniądze otrzymane z tytułu zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stanowią jego przychodu z działalności gospodarczej.

Wartość zaliczki nie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.