Skarżąca spółka sprzedawała towary w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów kontrahentowi z innego państwa UE, stosując 0-proc. stawkę VAT. Na podstawie porozumienia z kupującym skarżąca otrzymała dodatek do ceny (dopłata) w wysokości 3 proc. sumy kwot wskazanych na fakturach z każdej dostawy zrealizowanej w pierwszym kwartale 2009 r. Skarżąca chciała wiedzieć, czy może wystawić zbiorczą fakturę korygującą, podwyższającą wartość obrotu, i skorygować deklarację za miesiąc, w którym wystawiła korekty. Podnosiła, że kwoty wykazane w pierwotnych fakturach VAT były kwotami należnymi, które odzwierciedlały prawidłową wysokość podstawy opodatkowania i stanowiły całość świadczenia. Jej zdaniem dopiero późniejsze otrzymanie dodatku wywiera skutki podatkowe.

Sąd stwierdził, że ustawodawca dopuszcza możliwość korekty podstawy opodatkowania i rozliczenia korekty w innym okresie rozliczeniowym niż okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zdaniem sądu termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę należnego VAT uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność korekt faktur pierwotnych.

Ponieważ przyczyną korekty był dodatek do cen towarów wypłacany na podstawie dodatkowego porozumienia między stronami i zdarzenie to nastąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej (nie było znane w chwili jej wystawienia), to nie ma podstaw do korekty deklaracji wstecz.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu z 12 października 2011 r., sygn. akt I SA/Po 606/11.