Podatnik VAT dla celów prowadzonej działalności gospodarczej kupił towar. W fakturze VAT dotyczącej zakupu sprzedawca błędnie wpisał numer identyfikacji podatkowej nabywcy, przestawiając przez pomyłkę cyfry w numerze (czeski błąd). Czy podatnik może jako nabywca skorygować błąd notą korygującą?

Według Ministerstwa Finansów nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru, może wystawić notę korygującą. Dotyczy to też korekty błędnego NIP.

Nota korygująca powinna zawierać wyrazy „nota korygująca”. Notę korygującą przesyła się wystawcy faktury wraz z kopią. Nota powinna zawierać co najmniej: numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska albo nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Jeżeli wystawca faktury akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Nie zawsze wystawienie noty korygującej będzie możliwe. Nie można jej wystawić, jeśli pomyłki dotyczą: miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług; ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto); wartości towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto); stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Podstawa prawna

Par. 15 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360).