WSA w Warszawie orzekł wczoraj, że braki formalne podania (w omawianej sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) to braki, których organ sam nie może uzupełnić. Jeśli więc podatnik złoży jeden odpis z Krajowego Rejestru Sądowego do dwóch wniosków o wydanie interpretacji złożonych w tym samym czasie, to organ powinien wydać dwie interpretacje indywidualne. Nie może w takiej sytuacji pozostawić jednego z wniosków bez rozpoznania.

Sąd wskazał, że organ podatkowy może sam sporządzić kopię odpisu KRS. Wyjaśnijmy, że odpis z KRS to dokument, który jest niezbędny do zweryfikowania, czy osoba udzielająca pełnomocnictwa do reprezentowania spółki ma do tego umocowanie. Spółki składające wnioski o wydanie interpretacji, które działają przez pełnomocników, powinny więc wraz z wnioskiem złożyć również pełnomocnictwa do każdego wniosku oraz odpis z KRS.

W omawianej sprawie spółka nie dopełniła tych wymogów. Minister finansów wezwał ją do uzupełnienia braków formalnych, a więc złożenia pełnomocnictw i odpisu z KRS. Spółka złożyła dwa pełnomocnictwa i jeden odpis z KRS. Jak uzasadniał sędzia WSA Sylwester Golec, spółka uzupełniła braki formalne. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 448/11