Organy podatkowe nagminnie wymagają od pełnomocników, aby składali do akt sprawy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), tymczasem powinny go wymagać jedynie w razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa.

Informowaliśmy o tym w „DGP” z 23 grudnia 2010 r. Problem został poruszony w interpelacji poselskiej (nr 19939). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nią potwierdziło, że dopiero w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej, np. spółki kapitałowej, organ podatkowy jest zobligowany do ich wyjaśnienia na podstawie dokumentu wykazującego takie umocowanie. Weryfikacja przez organ podatkowy prawidłowości umocowania strony w konkretnej sprawie jest niezwykle istotna z punktu widzenia skutków procesowych niezawinionego nieuczestniczenia strony w postępowaniu.

Resort podkreślił, że obecnie na gruncie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym właściwą formą wykazania umocowania organu spółki kapitałowej jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a nie dane pobrane z tego rejestru przez organ podatkowy w postaci wydruku elektronicznego. Potwierdził to też WSA w Warszawie w wyroku z 17 lutego 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1837/09).