Najnowsze orzecznictwo sądowe (np. wyrok WSA w Gliwicach, I SA/Gl 1228/10) potwierdza stanowisko korzystne dla podatników, którzy są właścicielami gruntów z pasami drogowymi. Spory podatników z gminnymi i miejskimi organami podatkowymi (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) sprowadzają się do rozstrzygnięcia, czy w przypadku wewnętrznych pasów drogowych wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków. Chodzi o sytuację, gdy podatnik ma grunt i wewnętrzną drogę, a w ewidencji określono, że na danym terenie jest wyłącznie grunt. Organy podatkowe twierdzą, że są związane zapisami w ewidencji, a podatek należy zapłacić od całej powierzchni gruntu. Sądy orzekają jednak, że w przypadku pasów drogowych ewidencja nie ma zastosowania, bo dotyczy ona jedynie gruntów i budynków, a pas drogowy jest budowlą. Zdaniem sądów wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą ustalić, czy na gruncie faktycznie jest droga. Jeśli rzeczywiście istnieje, to jest wyłączona z opodatkowania. Zapisy ewidencji w takim przypadku nie mają znaczenia. Stanowisko takie potwierdza też Naczelny Sąd Administracyjny (np. w wyroku o sygn. akt II FSK 1105/09).