Spółka organizowała imprezy turystyczne, nabywając usługi w ramach importu, a następnie je sprzedawała. Zgodnie z art. 119 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) usługi tego rodzaju są uznawane za świadczone dla bezpośredniej korzyści turysty i związane z organizowaniem imprez turystycznych. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki może być kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem ministra finansów, że jedynie nabycie usług i towarów, które zaspokajają podstawowe potrzeby podróżnych oraz uprzyjemniają czas podczas wycieczki, będzie stanowić element kalkulacyjny do określenia marży przy usługach turystycznych (np. usługi zakwaterowania, wyżywienia). Do marży nie można natomiast wliczyć VAT od innych wydatków związanych z nabywaniem towarów i usług od podatnika, które nie są płacone bezpośrednio temu podatnikowi. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2761/10