NSA podważa dotychczasową linię orzeczniczą WSA, według której dostawa sprzętu medycznego uzupełniona o wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do użytkowania urządzeń jest usługą kompleksową, którą można opodatkować jedną – obniżoną stawką VAT (obecnie 8 proc.).

NSA uznał, że montaż oraz prace polegające na dostosowaniu lokalu (adaptacji, przebudowie, rozbudowie) w związku z dostawą wyrobu medycznego nie korzystają z preferencji i są opodatkowane podstawowym VAT (obecnie 23 proc.). Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze nie przewidują obniżonej stawki do wykonywanych w pomieszczeniach służby zdrowia robót budowlano-montażowych.

Sędzia Danuta Oleś podkreśliła, że dostawa urządzenia medycznego i prace montażowe (np. instalacja klimatyzacji, wymiana kabli energetycznych) powinny być traktowane odrębnie. Taki pogląd NSA wyraził wcześniej w wyroku o sygn. akt I FSK 869/10. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 958/10