NSA orzekł, że polskie przepisy akcyzowe w zakresie importu nie naruszają przepisów wspólnotowych dotyczących zwolnienia z akcyzy alkoholu użytego w produktach nieprzeznaczonych do spożycia.

W rozpatrywanej sprawie spółka – producent artykułów do higieny – zwróciła się do ministra finansów o interpretację przepisów akcyzowych w zakresie importu i dystrybucji na terytorium Polski dwóch produktów – antyperspirantów oraz płynów do higieny jamy ustnej, które zawierają alkohol etylowy. Produkty te spółka importuje spoza Unii Europejskiej.

W ocenie spółki import i dystrybucja takich produktów jest wolna od podatku akcyzowego, ponieważ nie są one napojami alkoholowi przeznaczonymi do spożycia. Alkohol zawarty w tych dwóch produktach powinien być zwolniony z podatku na mocy art. 27 ust. 1 lit. b) Dyrektywy strukturalnej (Dyrektywa Rady 92/83/EWG), tak jak to jest w innych państwach UE. Zwolnienie to należało przetransponować do polskich przepisów w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie celu dyrektywy, którym jest opodatkowanie alkoholu przeznaczonego wyłącznie do celów konsumpcyjnych.

Minister finansów nie zgodził się z tym i uznał, że sprowadzane odświeżacze oraz antyperspiranty są wyrobami akcyzowymi i podlegają obowiązkom podatkowym, tak jak przy imporcie towarów. W przypadku dystrybucji w Polsce minister zgodził się, że produkty te nie będą podlegać akcyzie.

Skargę na interpretację pozytywnie dla spółki rozpoznał wojewódzki sąd administracyjny, uznając, że przepisy wspólnotowe nie różnicują warunków zwolnienia alkoholu od rodzaju transakcji (import czy transport wewnątrz Unii).

Sprawa trafiła ostatecznie przed NSA, który w prawomocnym wyroku przyznał rację ministrowi finansów. Sędzia Urszula Raczkiewicz podkreśliła, że dyrektywa w tej sprawie nie ma zastosowania i została zaimplementowana prawidłowo. Poza tym preambuła tej dyrektywy mówi o konieczności ustanowienia zwolnienia z podatku do towarów transportowanych między państwa Unii a nie importowanych spoza Unii.

Wyrok jest prawomocny

Sygn. akt I GSK 313/11