Nie ma nieprawidłowości w regulacjach dotyczących zwolnień z akcyzy alkoholu etylowego – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20765). Resort wskazał, że w zakresie obrotu alkoholem krajowe przepisy zostały dostosowane do trzech dyrektyw Rady (2008/118/WE, 92/83/EWG oraz 92/84/EWG). Państwo członkowskie może na swoim terytorium we własnym zakresie ustalić skażalniki, którymi jest skażany alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Już w roku 2007 wprowadzony został wymóg skażania alkoholu konkretnie określonymi skażalnikami.

W świetle art. 27 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG zwolnieniu z akcyzy podlega alkohol etylowy zawarty w wyrobach stanowiących przedmiot legalnego obrotu handlowego, zarówno nieprzydatnych do spożycia przez ludzi, jak i w olejkach eterycznych, mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów alkoholowych o mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 proc. objętości bez względu na jego stężenia.

Jak podkreśliło MF, alkohol etylowy zwolniony z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 i art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym podlega kontroli wykonywanej przez Służbę Celną. Każdego roku Służba Celna prowadzi ok. 3600 spraw karnych skarbowych skutkujących sankcjami karnymi wobec osób naruszających przepisy dotyczące obrotu wyrobami alkoholowymi.

Dodatkowo w strukturze Służby Celnej funkcjonuje wyspecjalizowana krajowa grupa zadaniowa do spraw wyrobów alkoholowych. Ponadto w grudniu 2010 roku został uruchomiony w MF całodobowy, bezpłatny krajowy telefon interwencyjny Służby Celnej nr 800 060 000, który zastąpił dotychczasowe telefony interwencyjne w poszczególnych izbach celnych.