Spółka akcyjna zatrudnia kadrę menedżerską. Jedynym udziałowcem jest skarżący. Spółka chciałaby zmotywować menedżerów do pracy i uczynić ich akcjonariuszami. Zamierza podnieść kapitał akcyjny w celu przekazania nowo utworzonych akcji menedżerom nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Najpierw spółka objęłaby nowe akcje, a następnie zostałyby one przekazane menedżerom. Cena emisyjna nowych akcji byłaby równa ich cenie nominalnej, a akcje zostałyby pokryte z kapitału zapasowego spółki. Spór dotyczył skutków podatkowych objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza.

Zdaniem sądu w takiej sytuacji po stronie skarżącego nie powstanie przychód, a więc nie będzie miał on obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Sąd wyjaśnił, że spór sprowadzał się do właściwej wykładni art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zgodnie z nim dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

– Musi to być dochód faktycznie uzyskany – wyjaśniła sędzia Katarzyna Golat. Przepis ten nie ma więc zastosowania do objęcia akcji własnych. Skarżący nie uzyskuje żadnego przysporzenia. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2784/10