Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystne dla podatników rozstrzygnięcie, uznając, że przyznanie akcji pracownikom przed 2011 rokiem nie prowadziło do powstania przychodu ze stosunku pracy dla tych pracowników. W wyroku z 27 kwietnia (sygn. akt II FSK 1410/10, prawomocny) sąd uznał, że gdy pracownicy byli uczestnikami programu motywacyjnego opartego na akcjach i opcjach na akcje na podstawie uchwały akcjonariuszy spółki, to przychód dla nich powstanie dopiero przy sprzedaży tych akcji.

Zasada ta dotyczy również przydziału pracownikom akcji innej spółki niż bezpośredni pracodawca, i to niezależnie od kraju siedziby spółki. Orzeczenie to jest korzystne dla wszystkich tych pracowników międzynarodowych firm, którzy byli wynagradzani akcjami spółek macierzystych, mających siedzibę za granicą. W takiej sytuacji pracodawca, który stosował się do interpretacji fiskusa, nienależnie odprowadził za pracowników podatek od akcji. Warto więc występować z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty.

Przychód i podatek

Zastosowanie się przez zakład pracy do niekorzystnej interpretacji fiskusa skutkowało doliczeniem do przychodów ze stosunku pracy wartości nabytych lub objętych akcji i odprowadzeniem odpowiedniej zaliczki na PIT (według skali 18 proc. lub 32 proc.). Natomiast po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym pracownicy otrzymali te akcje, pracodawca przekazał pracownikom informacje PIT-11, w których wykazana została również wartość akcji nabytych lub objętych w ramach planów motywacyjnych. Ponadto oprócz obciążenia podatkiem przychody z tych akcji były również poddane składkom ubezpieczeniowym.

– Wielu podatników wpadło w drugi próg podatkowy, gdyż przyznawane akcje zazwyczaj mają dużą wartość rynkową – mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy i radca prawny w KNDP.

Podwójny podatek

Pracownicy, którym pracodawca, stosując niekorzystną interpretację, pobrał podatek, mogli zostać opodatkowani podwójnie.

Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, podkreśla, że w przypadku świadczenia pracowniczego w postaci akcji przychód na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można by zdefiniować zarówno w momencie przydziału (przychód ze stosunku pracy) oraz przy sprzedaży (przychód ze zbycia akcji, 19-proc. podatek). Dlatego też sądy administracyjne próbują wyjść naprzeciw problemom wynikającym z niedoskonałości przepisów ustawy.

– Z korzyścią dla podatników sądy rozumieją, że opodatkowanie nie może prowadzić do pobrania podatku tego samego rodzaju od tego samego dochodu – dodaje Robert Morawski.