Spółka zajmująca się produkcją wyrobów o charakterze karbo- i petrochemicznym. Przy przyjmowania towarów masa towaru określana była jako różnica masy brutto (masy cysterny kolejowej albo samochodowej z towarem) i tary (tj. masy próżnej cysterny olejowej albo samochodowej). Natomiast przy wysyłce towarów masa towaru określana była jako różnica tary odejmowanej od masy brutto. W obu przypadkach dokonywane było dwukrotne ważenie w spółce celem określenia masy netto towaru.

Pomiary przeprowadzane były na wagach nieautomatycznych, kolejowych i samochodowych o III klasie dokładności, często jednak różniły się. Spółka wystąpiła do ministra finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określania różnic w masie towarów (ubytków lub nadwyżek) dla celów podatkowych.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) są również ubytki (wszelkie straty) wyrobów akcyzowych. Natomiast według wcześniej obowiązujących przepisów ustawy (Dz.U. z 2004 r. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) akcyzie podlegały ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Jednocześnie wyłączone z opodatkowania są ubytki powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, pod warunkiem że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia.

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska spółki i stwierdził, że nieprawidłowe jest odliczanie ewentualnych błędów wag przy określaniu podatnikowi zobowiązania podatkowego z tytułu wystąpienia nadmiernych ubytków. Spółka zaskarżyła interpretację do sądu.

NSA uznał, że tolerancja wagi nie mieści się w pojęciu ubytków naturalnych. Ważenie jest jedynie czynnością o charakterze technicznym, który nie wpływa bezpośrednio na określenie zobowiązania podatkowego.

Jacek Czaja, sędzia sprawozdawca, podkreślił, że w przypadku rażącej różnicy w dokonywanych pomiarach wyrobów akcyzowych należy powtórzyć ważenie.

Wyrok jest prawomocny.