U podatnika przewożącego wyroby akcyzowe z jednego składu podatkowego do drugiego powstają ubytki.

– Czy taki niedobór wyrobów akcyzowych trzeba rozliczyć – pyta pan Tomasz z Kielc.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są m.in. ubytki wyrobów akcyzowych, przez które należy rozumieć w szczególności wszelkie straty wyrobów akcyzowych powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (poza produkcją takich wyrobów).

Anna Rózga, doradca podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice, zwraca uwagę, że w załączniku nr 4 rozporządzenia z 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 32, poz. 242 z późn. zm.) ustawodawca wskazał sytuacje, w których powstają ubytki wyrobów akcyzowych, oraz określił ich maksymalne normy podlegające zwolnieniu z akcyzy.

Brak regulacji prawnych

Elżbieta Lis, doradca podatkowy w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice, wyjaśnia, że przepisy akcyzowe nie wskazują wprost, kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu ubytków wyrobów powstających w czasie ich transportu.

Takim podmiotem powinien być podmiot wysyłający – uważa Elżbieta Lis.

Opodatkowanie ubytków powstałych podczas transportu przez podmiot odbierający prowadziłoby w praktyce do ryzyka podwójnego opodatkowania powstałych ubytków, tj. raz przez podmiot wysyłający i ponownie przez ten podmiot. Taka sytuacja byłaby niezgodna z zasadą jednofazowości podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym podatnikiem jest podmiot, u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów. Z przepisu tego wynika, że podatek od ubytków powinien być rozliczany przez podmiot, który wyroby magazynuje lub przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

– Podmiotem odpowiedzialnym za przemieszczenie i prawidłowe zakończenie procedury poboru akcyzy jest natomiast podmiot wysyłający – sugeruje Anna Rózga.

Przy przemieszczaniu wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności obowiązek podatkowy, z chwilą otrzymania przez niego m.in. dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów akcyzowych – w części objętej tym potwierdzeniem.

– Obowiązek podatkowy wygasa więc w momencie otrzymania przez podmiot wysyłający potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych (np. komunikatu nr 818 w systemie EMCS) – stwierdza Anna Rózga.

Odbiór towarów

Obowiązek podatkowy podmiotu wysyłającego wygaśnie jednak wyłącznie w stosunku do ilości wyrobów akcyzowych, których odbiór został potwierdzony w raporcie odbioru. W części nieobjętej potwierdzeniem zastosowanie znajdzie inna zasada. Zgodnie z nią zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów – z dniem powstania ubytków wyrobów lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia – z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów lub ich całkowitego zniszczenia.

Elżbieta Lis podkreśla, że w przypadku ubytków dochodzi zatem do zakończenia procedury zawieszenia akcyzy, ale bez wygaśnięcia obowiązku podatkowego, który nadal ciąży na wysyłającym. Wysyłający jest bowiem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Przy czym nie jest istotne dla oceny prawnej takiej sytuacji, kto organizować będzie transport wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi. Oznacza to, że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia akcyzy z tytułu ubytków wyrobów akcyzowych powstałych podczas ich przewozu jest podmiot wysyłający.

Na potwierdzenie tego stanowiska nasze rozmówczynie podają interpretację z 10 sierpnia 2010 r. (nr IPPP3/ 443-446/10-2/JK), w której dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że ze względu na to, iż procedura zawieszenia kończy się dla składu podatkowego wysyłającego wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z chwilą otrzymania dokumentu ADT, odpowiedzialnym za ewentualnie powstałe ubytki będzie wysyłający ze składu podatkowego.

Ważne!

Ubytki wyrobów akcyzowych mogą powstać, gdy następuje ich przewóz z jednego składu podatkowego do drugiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 20, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626).

Załącznik nr 4 rozporządzenia ministra finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 32, poz. 242 z późn. zm.).