Zgodnie z przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) obliczony od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej może zostać obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

W sprawie, która została rozpatrzona przez Naczelny Sąd Administracyjny, przedsiębiorca zaskarżył decyzję dyrektora Izby Skarbowej w zakresie nieprawidłowego rozliczenia rocznego PIT-36 (w zakresie przychodów z działalności gospodarczej). Podatnik nie zgodził się m.in. z ustaloną przez organ podatkowy wysokością składek, jakie powinny być uwzględnione w rocznej deklaracji podatkowej i podlegającej odliczeniu od podatku.

W wyniku powstałej rozbieżności co do prawidłowej wysokości kwoty składek istota sporu sprowadziła się do dokumentów potwierdzających ich opłacenie przez podatnika. W ocenie fiskusa takimi dokumentami powinny być dowody wpłat kwot składek oraz potwierdzenia przelewów. Na uwagę zasługuję również to, że pierwotnie podatnik nie uwzględnił w ogóle kwoty składek w deklaracji rocznej.

Zarówno organ podatkowy, jak i wojewódzki sąd administracyjny nie odniosły się w sposób rzetelny do pisma wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego wysokość odprowadzonych składek przez podatnika w danym okresie. Dlatego też z tego powodu NSA nakazał sądowi pierwszej instancji ponownie rozpatrzyć sprawę i zweryfikować te dane o składkach.

Sygn. II FSK 2151/09. Wyrok jest prawomocny.