Zagraniczne składki zdrowotne można ująć w rocznym PIT.
Podatek obliczony zgodnie ze skalą PIT lub na zasadach podatku liniowego ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
Obniżenia nie stosuje się, jeżeli:
● nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska;
Reklama
● składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT (odliczenie od podstawy opodatkowania);
● istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Możliwe jest więc odliczenie w Polsce składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech w przypadku spełnienia przedstawionych warunków, np. odliczenie będzie przysługiwać w przypadku dochodu uzyskanego przez polskiego rezydenta od niemieckiej spółki za pracę wykonywaną w Polsce.
Podstawa prawna
Art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).