Organ I instancji wskazując na treść art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wyjaśnił, że odliczeniu od dochodu nie podlegają odsetki od kredytów wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją.

W przypadku wykorzystania kredytu na cele mieszkaniowe oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu w łącznych wydatkach związanych z daną inwestycją. W odwołaniu od decyzji organu I instancji podatnicy, wskazali, że bank udzielił im kredytu wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, kwestionując wysokość odliczenia od podatku z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, organy podatkowe nie naruszyły prawa. Sąd stwierdził, że w sprawie nie ma wątpliwości, że podatnicy, nabywając lokal mieszkalny, ponieśli również wydatki na nabycie gruntu (udziału we własności gruntu). W ocenie WSA dla oceny skutków podatkowych bez znaczenia pozostaje, że nabyty grunt stanowił integralną całość z lokalem mieszkalnym. Sąd uzasadnił, że w art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o PIT ustawodawca w sposób jasny i jednoznaczny zastrzegł, że odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją mieszkaniową.

Sąd zaznaczył, że ustawodawca nie wyłączył z tego zastrzeżenia żadnej formy nabycia gruntu. A zatem fakt, że nabycie gruntu nastąpiło w sposób integralny z nabyciem lokalu mieszkalnego, nie zmienia zasadniczej w sprawie okoliczności, że nabycie gruntu miało miejsce.

WYROK WSA w Gdańsku z 22 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1229/10, nieprawomocny

Lokal mieszkalny nabywa się zawsze wraz z udziałem w gruncie

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Witold Modzelewski

WSA w Gdańsku zajął się kwestią ulgi odsetkowej przysługującej podatnikom, którzy w latach 2002 – 2006 zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na cele określone w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT. Wydaje się, że sąd błędnie odczytał intencje ustawodawcy, skoro zawsze nabywa się lokal lub budynek z gruntem lub prawem jego wieczystego użytkowania. Wyłączenie to dotyczyło raczej sytuacji, gdy nabyto sam grunt lub prawo do niego. Potwierdza to fakt, że dodatkowo sąd postawił zupełnie nieżyciowe warunki nabywania lokali w postaci finansowania nabycia gruntu z własnych środków, a tylko lokalu/budynku z kredytu, co zresztą sprzeczne było również ze stanem faktycznym sprawy, w którym deweloper nie wyodrębniał wartości gruntu.