Odsetki spłacone we frankach przelicza się według średniej ceny ogłaszanej przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania ich wpłaty.
Podatnik w 2006 r. zaciągnął kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF). Na zasadzie praw nabytych korzysta z ulgi odsetkowej w PIT. Początkowo raty wyrażone w CHF były pobierane przez bank z rachunku prowadzonego w złotych. Przeliczenie następowało automatycznie w dniu spłaty kredytu po kursie sprzedaży waluty w banku. Obecnie podatnik korzysta z możliwości spłaty zobowiązania frankami kupionymi w kantorze. W przyszłości będzie, być może, spłacał raty we franku pozyskanym ze źródeł, w przypadku których nie występuje kurs zakupu waluty (np. darowizna, nagroda). Wątpliwości podatnika dotyczą sposobu przeliczania kwot odsetek na złotówki na potrzeby ulgi odsetkowej. Jego zdaniem spłacone odsetki wyrażone w CHF należy przeliczyć na złote według kursu sprzedaży franka ogłaszanego przez NBP na dzień spłaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał to stanowisko za nieprawidłowe.
Reklama

Reklama
Organ podatkowy pokreślił, że ustawodawca jednoznacznie przesądził, według jakiego kursu należy dokonywać stosownych przeliczeń dla celów rozliczenia podatkowego.
Stanowi o tym art. 11a ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.
Organ podatkowy zwrócił uwagę, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 26b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.
I tak, zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a tej ustawy odliczenie stosuje się, jeżeli odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank. Oznacza to, że jednym z warunków możliwości dokonania odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu jest posiadanie stosownego dokumentu, przy czym ustawa nie precyzuje, w jakiej walucie mają być podane kwoty w bankowym zaświadczeniu.
Jeżeli bank wystawi podatnikowi zaświadczenie o spłaconych odsetkach w walucie obcej, to na podatniku korzystającym z ulgi spoczywa obowiązek przeliczenia kwoty zapłaconych odsetek. Przeliczenia tego dokonuje według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku – w tym przypadku dokonania wpłaty odsetek.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. sygn. IPPB1/415-383/13-2/ES.