Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że zbiorniki na paliwo czy gaz są budowlami w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, a dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dla kwalifikacji podatkowej istotne znaczenie miało to, czy główną funkcją zbiorników na paliwo i gaz jest dystrybucja, a dystrybutor i agregat są urządzeniami funkcjonalnie związanymi ze zbiornikiem, czy też zbiornik, dystrybutor i agregat mają swoje odrębne, podstawowe funkcje i nie są wobec tego powiązane ze sobą.

Jak wyjaśnił WSA, powyższe urządzenia ujmowane łącznie stanowią całość techniczno-użytkową. Nie ma znaczenia, że mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Co więcej, dystrybutor i agregat ze zbiornikiem służą do detalicznej sprzedaży paliw, a nie są przeznaczone do czynności dotyczących wyłącznie magazynowania. Sporny dystrybutor i agregat umożliwiają więc użytkowanie obiektu budowlanego (zbiornika podziemnego) zgodnie z celem, dla jakiego został on zamontowany na stacji paliw.

W efekcie z wyroku wynika, że urządzenia takie jak agregat, dystrybutory paliw i zbiornik na gaz są budowlami, które na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) są objęte podatkiem od nieruchomości (maksymalna stawka dla budowli wynosi 2 proc. ich wartości).

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Po 675/10