Import w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest najistotniejszy dla importerów towarów spoza Unii Europejskiej np. gazu płynnego (LPG), który w większości jest dostarczany do Polski ze Wschodu.

– Importerzy, w szczególności sprowadzający gaz płynny, mają ostatni dzień, tj. 31 grudnia, na uzyskanie zezwolenia na działalność prowadzoną w charakterze zarejestrowanych wysyłających – przypomina Wojciech Kotala, doradca podatkowy w Piper Wiater.

Konieczny wniosek

Aby stać się zarejestrowanym wysyłającym, trzeba złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego. We wniosku należy umieścić: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON oraz NIP i adres poczty elektronicznej. Dodatkową informacją są dane o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowanemu wysyłającemu. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony. Jednak okres jego ważności nie może przekroczyć trzech lat. Istnieje też możliwość wydania zezwolenia na czas nieoznaczony. Zarejestrowany wysyłający powinien otrzymać numer akcyzowy.

Zezwolenie powinno zawierać wymieniony numer akcyzowy, adres siedziby i miejsca zamieszkania wysyłającego oraz określenie rodzaju wysyłanych wyrobów akcyzowych oraz formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Obowiązki wysyłającego

Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Musi je wysłać po dopuszczeniu wyrobów do obrotu. Jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów wysyłanych.

Ewidencja ta może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. O formie jej prowadzenia należy poinformować naczelnika urzędu celnego.

Ewidencja ta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące wyrobów wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz o ich odbiorcach. Ewidencję przechowuje się przez pięć lat.

Ważne!

Zarejestrowany wysyłający jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe