STAN FAKTYCZNY

Spółka organizuje konkurs w celu rozwoju przedsiębiorczości. Celem jest zaktywizowanie działalności poręczycielskiej oraz wyróżnienie pracowników instytucji finansowych współpracujących z funduszem. Konkurs jest skierowany wyłącznie do doradców (bezpośrednio kontaktujących się z klientem) wymienionych w regulaminie instytucji finansowych. Regulamin został ogłoszony na stronie internetowej funduszu. Spółka zapytała, czy w takiej sytuacji jest to konkurs i czy do nagrody można zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm. – dalej: ustawa o PIT).

Organ interpretacyjny uznał, że spółka nie organizuje konkursu. Przychód uzyskiwany z tytułu nagród przez doradców, tj. pracowników instytucji współpracujących z wnioskodawca, jest kwalifikowany jako przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu według stali podatkowej.

UZASADNIENIE

Spółka zaskarżyła interpretację do sądu i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał jej skargę za zasadną. Sąd podkreślił, że przepisy ustawy o PIT ani też inne przepisy podatkowe nie zawierają ustawowej definicji pojęcia konkurs. Zdaniem sądu organ nie miał uzasadnionych podstaw, aby opierając się jedynie na literalnym brzmieniu jednej z definicji słownikowych, zawierającej opis pojęcia konkurs, zakwestionować możliwość zastosowania przez spółkę art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Jednak sąd zgodził się z organem podatkowym, że spółka nie ma prawa do stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Co prawda sąd uznał, że w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować znaczenia Internetu jako środka masowego porozumiewania się. W ocenie sądu zwolnienie dotyczy tylko konkursów emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu i organizowanych przez te środki. Oba te elementy muszą wystąpić łącznie.

Wyrok WSA w Szczecinie z 29 września 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 581/10, niepublikowany.