Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego dotyczącą objęcia VAT premii pieniężnych. Sąd uznał, że premie pieniężne, bonusy, nagrody nie są zapłatą za świadczone usługi na rzecz kontrahentów i nie podlegają VAT.

– Sąd I instancji dokonał prawidłowej interpretacji przepisów – podkreślił sędzia sprawozdawca Mirosław Surma.

Dodał, że orzecznictwo w zakresie premii pieniężnych można uznać za jednolite i utrwalone.

Spór dotyczył postępowania w sprawie wydania interpretacji. Podatnik zapytał, czy wynikające z umów podpisanych z dostawcami towarów premie pieniężne przyznawane okresowo, które nie są związane z konkretnymi dostawami, podlegają VAT. Wyjaśnił, że premie mają związek z realizacją planu zakupów zarówno asortymentowych, jak i ilościowych, realizacją sprzedaży towarów, a także terminowością płatności. Niezależnie od wypłacanych premii pieniężnych, wypłacane są też nagrody, które mają formę rzeczową, np. wycieczki.

Organ podatkowy twierdził, że premie pieniężne podlegają VAT. W jego ocenie zachowanie nabywcy polegające na dokonywaniu nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, lub terminowych płatności, za zrealizowane dostawy jest usługą nabywcy. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie są one związane z żadną konkretną dostawą.

Jednak sąd administracyjny nie zgodził się z taką interpretacją. Jego zdaniem zrealizowanie określonego z góry pułapu zakupów nie stanowi świadczenia usług. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą przez ich zsumowanie przekształcić się w usługę.

Sąd I instancji podkreślił, że kiedy z istniejących pomiędzy stronami kontraktów jednostkowych kupna-sprzedaży nie wynika, że premia pieniężna zostanie wypłacona nabywcy w związku z realizacją konkretnej dostawy, to nie mamy do czynienia z rabatem. Jest to świadczenie pieniężne niewpływające na obniżenie obrotu, nieodpłatne i nieekwiwalentne, które nie podlega opodatkowaniu VAT. Sąd kasacyjny w pełni potwierdził też interpretację. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1605/09