Przekazania nagród od 1 kwietnia znów stały się polem zmagań między podatnikami a fiskusem.
Wszystko za sprawą nowelizacji art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, która w szczególności wyeliminowała obowiązującą od 1 czerwca 2005 r. lukę prawną pozwalającą nie opodatkowywać przekazania towarów mającego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W tym aspekcie warto przypomnieć i uporządkować sobie kilka zasad, jak postępować z nagrodami w świetle przepisów o VAT. Pierwszą z nich jest to, że opodatkowanie VAT potencjalnie może dotyczyć jedynie nagród w postaci przekazania towarów lub świadczenia usług. Nagrody mające postać tylko pieniężną nie podlegają VAT.
Drugą zasadę należy sformułować w taki sposób, że opodatkowanie nagrody w formie towaru lub usługi spoczywa na podatniku VAT. Podmiotem tym będzie z zasady podmiot przekazujący towar lub usługę, nie zaś podmiot otrzymujący ten towar lub usługę. Pewne wątpliwości w tym zakresie mogą zaistnieć np. w przypadku nieodpłatnego przekazania złomu, w ramach którego na gruncie nowych przepisów rozliczającym podatek jest nabywający.
Zgodnie z trzecią zasadą otrzymanie nieodpłatne towarów z innego kraju UE nie powinno być traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce, a więc nie powinno po stronie polskiego podatnika powodować konieczności rozliczania VAT.
Wreszcie warto pamiętać, że przekazanie towarów podlega opodatkowaniu wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.
W wypadku usług nowelizacja komplikuje tę kwestię, wskazując, że wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego jest warunkiem jedynie przy świadczeniu usług polegającym na użyciu towarów należących do podatnika.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).