Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że wypłacone w 2004 roku podatnikowi odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w związku z budową rurociągu naftowego oraz umieszczeniem na nieruchomości składu rur oraz bazy sprzętowej stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem sądu o opodatkowaniu tego rodzaju odszkodowania decydowało to, że zostało ono wypłacone na podstawie zawartej umowy. W art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.) określono bowiem, że zwolnienie podatkowe ma zastosowanie jedynie do odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Jak podkreślił sąd, ustawodawca w omawianym przepisie wyraźnie zastrzegł, że zwolnienie podatkowe nie ma zastosowania w przypadku odszkodowań zawartych na podstawie umów. W rezultacie w omawianej sprawie podatnik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy rurociągu naftowego.

Sąd wyjaśnił też, że w obecnym stanie prawnym, odszkodowania wypłacone z tytułu inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Bk 509/09