Obowiązujące przepisy zwalniają z PIT wyłącznie kwotę odszkodowania, a więc należność główną, natomiast nie przewidują zwolnienia z podatku ewentualnych odsetek od odszkodowania. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11189) wyjaśniło, że ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwalnia z podatku jedynie odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 (tj. z pracy, emerytur i rent) oraz otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy VAT.

Odnosząc się do pozostałych odsetek, ministerstwo wskazało, że w świetle przepisów kodeksu cywilnego nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). W ocenie resortu odsetki nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż przepis ten posługuje się wyłącznie pojęciem odszkodowanie bez użycia słowa odsetki. Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt II FSK 36/06). Z powyższych względów resort finansów nie wprowadzi zmiany polegającej na zwolnieniu z opodatkowania odsetek innych niż wymienione obecnie w ustawie o PIT.