ORZECZENIE

Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował zakładowi pracy chronionej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 rok. Zdaniem naczelnika spółka zaniżyła przychód w wyniku niezaewidencjonowania odsetek zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Organ podatkowy podwyższył więc zobowiązanie podatkowe, z czym jednak nie zgodziła się spółka. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał następnie decyzję naczelnika.

Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy odsetki zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu czy nie. Zdaniem spółki odsetki nie są przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek i kredytów.

Sąd po rozpoznaniu sprawy przyznał rację organom podatkowym. Sąd uznał, że przywoływany przepis określa, że przychodem nie są odsetki nieotrzymane. A zatem odsetki otrzymane przez podatnika są przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o CIT.

Sygn. akt III SA/Wa 643/08