Odsetki zgromadzone na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są przychodem.
ORZECZENIE
Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował zakładowi pracy chronionej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 rok. Zdaniem naczelnika spółka zaniżyła przychód w wyniku niezaewidencjonowania odsetek zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Organ podatkowy podwyższył więc zobowiązanie podatkowe, z czym jednak nie zgodziła się spółka. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał następnie decyzję naczelnika.