ORZECZENIE

Wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie orzekały, że par. 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. nr 95, poz. 798), zgodnie z którym sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jest niezgodny z konstytucją. O tym, że jest to przepis niezgodny z ustawą zasadniczą, orzekł także Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt U6/06). Trybunał stwierdził jednak, że przepis straci moc obowiązującą dopiero po 12 miesiącach. W związku z tym spółka, której skargę rozpatrywał warszawski WSA, nie wiedziała, czy przepis par. 16 ust. 4 rozporządzenia należy stosować, a zatem, czy musi posiadać potwierdzenie odbioru korekty faktury, aby móc odliczyć VAT.

Sąd po rozpoznaniu sprawy uznał, że mimo że przepis - zgodnie z wyrokiem Trybunału - straci moc obowiązującą dopiero po 12 miesiącach, to sąd administracyjny jest właściwy również do zbadania konstytucyjności spornego przepisu. Dla podatników wyrok WSA oznacza więc, że powinni skarżyć do sądu sprawy, w których organy podatkowe domagają się potwierdzenia odbioru korekty faktury w celu odliczenia VAT. Do czasu utraty mocy obowiązującej par. 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów droga sądowa jest właściwie jedynym wyjściem z sytuacji. Organy podatkowe nie są bowiem właściwe do badania konstytucyjności przepisów, a zatem zgodnie z przepisami rozporządzenia muszą domagać się potwierdzenia otrzymania korekty faktury. Sprzedawca, który chce odliczyć VAT, a nie ma potwierdzenia otrzymania korekty faktury, musi więc zaskarżyć decyzje organu do sądu, aby ten stwierdził niekonstytucyjność przepisu. Dopiero po wyroku uchylającym WSA organy podatkowe przestaną wymagać potwierdzenia, a sprzedawca będzie mógł odliczyć VAT.

Przypomnijmy, że par. 16 ust. 4 rozporządzenia jest niezgodny z konstytucją, ponieważ uzależnia on możliwość odliczenia VAT od potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę. Taki wymóg jest wymogiem konstrukcyjnym podatku, a zatem nie może być określony w rozporządzeniu. Zgodnie z ustawą zasadniczą elementy konstrukcyjne podatków muszą być określone w ustawach.

WSA w Warszawie uznał również, że wymóg określony w par. 16 ust. 4 rozporządzenia jest niezgodny z 112 Dyrektywą UE.

Sygn. akt III SA/Wa 655/08