ORZECZENIE

Spór, jaki rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczył interpretacji przepisów obecnej ustawy o VAT. Podatnik w 2005 roku przystąpił do dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umowami swoje pakiety udziałów nabył w zamian za aporty rzeczowe i częściowo gotówkę. Przedmiotem aportów były urządzenia, maszyny, wyroby ze srebra itp. Były one nabyte i wykorzystywanie we wcześniejszej działalności podatnika. We wniosku o interpretację podatnik wyraził stanowisko, że wniesienie aportem środków trwałych - z uwagi na zwolnienie VAT - nie będzie wymagało korekty wcześniej odliczonego podatku.

Organy podatkowe obu instancji były jednak innego zdania. W ich ocenie po wniesieniu środków trwałych wcześniej wykorzystywanych w działalności podlegającej opodatkowaniu zmieniło się ich pierwotne przeznaczenie. W związku z tym podatnik powinien dokonać wcześniej dokonanych odliczeń podatku związanego z ich nabyciem.

Podatnik nie zgodził się jednak z interpretacją fiskusa i sprawa trafiła na wokandę sądu administracyjnego.

Jednak ani sąd I instancji, ani później NSA nie przyznał racji skarżącemu. Oddalając skargę kasacyjną NSA podkreślił, że sporny w sprawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ma zastosowanie do wszystkich podatników. Zarówno w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od nabytego i wykorzystywanego przez siebie środka trwałego i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru.

W ocenie NSA, jeśli w okresie korekty nastąpi sprzedaż środka trwałego, odnośnie do którego dokonano w pełni odliczenia podatku naliczonego, podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego, który został odliczony od podatku należnego. Z tym zastrzeżeniem że jeżeli sprzedaż ta była opodatkowana, to w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi. A gdy była zwolniona lub nie podlegała opodatkowaniu, do obliczenia korekty należy przyjąć, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Sąd podkreślił, że korekta po sprzedaży powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. I podatnik dokonuje jej w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż. Zdaniem NSA, interpretacja taka znajduje uzasadnienie nie tylko w orzecznictwie NSA i ETS, ale przede wszystkim w przepisach UE.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt IFSK 706/07.

Ważne!

Podatnik dokonuje korekty w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż