ORZECZENIE

Zapadł bardzo korzystny wyrok dla członków zarządów, rad nadzorczych i spółek kapitałowych. Sąd orzekł bowiem, że w sytuacji gdy spółka akcyjna kupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członkom zarządu i członkom rady nadzorczej łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka wyjaśniała, że członkowie zarządu i rady nadzorczej ponoszą odpowiedzialność m.in. w zakresie czynności prawnych i narażają w ten sposób majątek spółki. Ubezpieczenie OC osób ponoszących odpowiedzialność ma zatem na celu ochronę interesów spółki. W polisie ubezpieczeniowej określa się ubezpieczenie odpowiedzialności całego zarządu i całej rady nadzorczej bez względu na zmiany zachodzące w składach tych gremiów, uwzględniając charakter spółki i ryzyko jej działalności. Składka jest płacona za rok z góry.

Sąd, uzasadniając wyrok, stwierdził, że zastosowanie w omawianej sytuacji mają przepisy art. 808 i 822 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Artykuł 808 określa możliwość ubezpieczenia osób trzecich, a art. 822 zobowiązuje ubezpieczyciela do zapłacenia określonego w umowie ubezpieczenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Natomiast zgodnie z przepisami kodeksu pracy za niewłaściwe wykonywanie pracy odpowiada spółka. A zatem ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej zabezpiecza również interes spółki.

Sąd, odnosząc się do przepisów ustawy o PIT (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), stwierdził, że przychód może być przypisany wyłącznie do konkretnej osoby, czyli zidentyfikowanego podatnika. Skoro zatem skarżąca spółka zamierza wykupić ubezpieczenie OC dla całego zarządu i całej rady nadzorczej, to nie można zidentyfikować podatnika z imienia i nazwiska.

A zatem - kontynuował sąd - nie ma możliwości przypisania przychodu w równomiernej części poszczególnym członkom zarządu lub rady nadzorczej, jak chciał minister finansów, bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód musi zostać przypisany do konkretnego podatnika.

Ważne!

Nie ma możliwości przypisania przychodu w równomiernej części poszczególnym członkom zarządu lub rady nadzorczej, jak chciał minister finansów, bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód musi zostać przypisany do konkretnego podatnika

Sygn. akt III SA/Wa 2019/08 (nieprawomocny)