Spytała o to spółka, która świadczy usługi montażu, a dodatkowo oferuje klientom ubezpieczenie od zdarzeń losowych, kradzieży oraz typu assistance. W tym celu zawiera umowy z ubezpieczycielem, który nie jest spółką prawa handlowego, tylko działa jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW).
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) oraz swoim statutem podmiot ten może świadczyć usługi głównie dla swoich członków na zasadzie wzajemności. Wymaga to wykupienia przez członka udziałów w kapitale rezerwowym.