Posiadanie udziałów w kapitale rezerwowym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie pozbawia prawa do wyboru ryczałtu od dochodów spółek – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która świadczy usługi montażu, a dodatkowo oferuje klientom ubezpieczenie od zdarzeń losowych, kradzieży oraz typu assistance. W tym celu zawiera umowy z ubezpieczycielem, który nie jest spółką prawa handlowego, tylko działa jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW).
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) oraz swoim statutem podmiot ten może świadczyć usługi głównie dla swoich członków na zasadzie wzajemności. Wymaga to wykupienia przez członka udziałów w kapitale rezerwowym.
Spółka kupiła takie udziały za symboliczną kwotę 110 zł, stając się członkiem towarzystwa. Udziały te nie dają jej praw korporacyjnych, w tym prawa do udziału w zysku.
Jej wątpliwości dotyczyły tego, czy mimo posiadania tych udziałów może wybrać estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek. Artykuł 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT wymaga bowiem, aby spółka, która wybierze estoński CIT, nie miała udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
Spółka uważała, że użyte w tym przepisie pojęcie udziałów oznacza udziały w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a nie udziały w kapitale rezerwowym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, niebędącego spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych ani ustawy o CIT.
Przekonywała, że celem ustawowego ograniczenia było zablokowanie możliwości korzystania z estońskiego CIT przez podmioty powiązane.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią. Potwierdził, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie zostały wymienione w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT jako podmioty, w których posiadanie udziałów (akcji) wyklucza opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
Zaznaczył, że jego interpretacja dotyczy tylko jednego warunku – wynikającego z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Nie odnosi się do innych wymogów, które muszą być spełnione, by móc wybrać ryczałt od dochodów spółek.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.138.2022.1.DP